TEST DEMO

Advanced 0(0 Xếp hạng) 1 Sinh viên theo học
Được tạo bởi system system Cập nhật mới nhất Thu, 15-Apr-2021 English
Tôi sẽ học gì?
 • ADVANCE

Chương trình giảng dạy cho khóa học này
631 Những bài học 129:29:34 Giờ
CHUONG 1
575 Những bài học 118:04:30 Giờ
 • 6.mp4 00:12:14
 • 7.mp4 00:12:14
 • 8.mp4 00:12:14
 • 9.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 01:02:34
 • 2.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 6.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 7.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 8.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 6.mp4 00:12:14
 • 7.mp4 00:12:14
 • 8.mp4 00:12:14
 • bootcamp intro.mp4 00:12:14
 • 9.mp4 00:12:14
 • Day 1 bootcamp.mp4 00:12:14
 • 10.mp4 00:12:14
 • Day 2 Bootcamp.mp4 00:12:14
 • 11.mp4 00:12:14
 • day 3 bootcamp.mp4 00:12:14
 • 12.mp4 00:12:14
 • Day 4 - bootcamp - packaging and importing 101.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • Day 5 bootcamp.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • Jodi Testimonial.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • PRIVATE LABEL BLUEPRINT LIVE - Dalton Testimonial.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • Private Label University LIVE COLORADO - Marie Testimonial.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • Ron Highlight 3.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • Shorter Highlight Cut 2.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • Sylvia Highlight 5.mp4 00:12:14
 • 6.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 7.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 6.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 7.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 02-Topics.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 03-3.1 Tensor Transposition.mp4 00:12:14
 • 24-2.7 Generic Tensor Notation.mp4 00:12:14
 • 6.mp4 00:12:14
 • 04-3.5 Exercises.mp4 00:12:14
 • 12-1.1 Defining Linear Algebra.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 05-3.2 Basic Tensor Arithmetic.mp4 00:12:14
 • 22-1.3 Linear Algebra in Machine Learning and Deep Learning.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 12-1.1 Defining Linear Algebra.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 07-5.4 Exercises.mp4 00:12:14
 • 12-1.1 Defining Linear Algebra.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 08-6.4 Orthogonal Matrices.mp4 00:12:14
 • 24-2.7 Generic Tensor Notation.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 09-6.2 Matrix Inversion.mp4 00:12:14
 • 22-1.3 Linear Algebra in Machine Learning and Deep Learning.mp4 00:12:14
 • 6.mp4 00:12:14
 • 10-Topics.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 7.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 8.mp4 00:12:14
 • 12-1.1 Defining Linear Algebra.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 9.mp4 00:12:14
 • 13-1.5 Exercise.mp4 00:12:14
 • 24-2.7 Generic Tensor Notation.mp4 00:12:14
 • 10.mp4 00:12:14
 • 14-4.1 The Substitution Strategy.mp4 00:12:14
 • 22-1.3 Linear Algebra in Machine Learning and Deep Learning.mp4 00:12:14
 • 11.mp4 00:12:14
 • 15-4.2 Substitution Exercises.mp4 00:12:14
 • 12-1.1 Defining Linear Algebra.mp4 00:12:14
 • 12.mp4 00:12:14
 • 16-4.4 Elimination Exercises.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 17-Topics.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 18-5.3 Symmetric and Identity Matrices.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 19-7.4 High-Dimensional Eigenvectors.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 20-1.2 Solving a System of Equations Algebraically.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 21-Linear Algebra for Machine Learning (Machine Learning Foundations) - Introduction.mp4 00:12:14
 • 12-1.1 Defining Linear Algebra.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 22-1.3 Linear Algebra in Machine Learning and Deep Learning.mp4 00:12:14
 • 24-2.7 Generic Tensor Notation.mp4 00:12:14
 • 6.mp4 00:12:14
 • 23-2.1 Tensors.mp4 00:12:14
 • 22-1.3 Linear Algebra in Machine Learning and Deep Learning.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 24-2.7 Generic Tensor Notation.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 7.mp4 00:12:14
 • 25-2.3 Vectors and Vector Transposition.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 8.mp4 00:12:14
 • 26-Topics.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 12.mp4 00:12:14
 • 27-3.3 Reduction.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 10.mp4 00:12:14
 • 28-2.4 Norms and Unit Vectors.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 11.mp4 00:12:14
 • 29-2.5 Basis, Orthogonal, and Orthonormal Vectors.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 30-4.3 The Elimination Strategy.mp4 00:12:14
 • 6.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 31-5.2 Matrix-by-Matrix Multiplication.mp4 00:12:14
 • 7.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 32-5.1 Matrix-by-Vector Multiplication.mp4 00:12:14
 • 8.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 33-3.4 The Dot Product.mp4 00:12:14
 • 9.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 34-5.5 Machine Learning and Deep Learning Applications.mp4 00:12:14
 • 10.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 35-6.1 The Frobenius Norm.mp4 00:12:14
 • 11.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 36-7.1 The Eigenconcept.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 37-6.3 Diagonal Matrices.mp4 00:12:14
 • 12.mp4 00:12:14
 • 7.mp4 00:12:14
 • 38-7.2 Exercises.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 8.mp4 00:12:14
 • 39-8.1 The Determinant of a 2 x 2 Matrix.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 9.mp4 00:12:14
 • 40-Topics.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 10.mp4 00:12:14
 • 41-8.3 Exercises.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 12.mp4 00:12:14
 • 42-8.2 The Determinants of Larger Matrices.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 11.mp4 00:12:14
 • 43-8.4 Determinants and Eigenvalues.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 44-9.4 Regression via Pseudoinversion.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 45-9.2 Media File Compression.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 46-9.1 Singular Value Decomposition.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 47-9.3 The Moore-Penrose Pseudoinverse.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 48-9.6 Resources for Further Study of Linear Algebra.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 6.mp4 00:12:14
 • 49-1.4 Historical and Contemporary Applications.mp4 00:12:14
 • 12-1.1 Defining Linear Algebra.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 50-2.2 Scalars.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 51-2.6 Matrices.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 52-2.8 Exercises.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 7.mp4 00:12:14
 • 53-Topics.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 9.mp4 00:12:14
 • 54-6.5 The Trace Operator.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 10.mp4 00:12:14
 • 55-7.3 Eigenvectors in Python.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 8.mp4 00:12:14
 • 56-8.5 Eigendecomposition.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 12.mp4 00:12:14
 • 57-Linear Algebra for Machine Learning (Machine Learning Foundations) - Summary.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 11.mp4 00:12:14
 • 58-9.5 Principal Component Analysis.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 6.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 7.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 8.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 9.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 6.mp4 00:12:14
 • 10.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 11.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 7.mp4 00:12:14
 • 12.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 8.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 10.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 11.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 12.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 22-1.3 Linear Algebra in Machine Learning and Deep Learning.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 24-2.7 Generic Tensor Notation.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 12-1.1 Defining Linear Algebra.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 12.mp4 00:12:14
 • 6.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 7.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 6.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 7.mp4 00:12:14
 • 9.mp4 00:12:14
 • 7.mp4 00:12:14
 • 8.mp4 00:12:14
 • 8.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 9.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 11.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 12.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 6.mp4 00:12:14
 • 6.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 7.mp4 00:12:14
 • 12-1.1 Defining Linear Algebra.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 9.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 8.mp4 00:12:14
 • 24-2.7 Generic Tensor Notation.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 10.mp4 00:12:14
 • 22-1.3 Linear Algebra in Machine Learning and Deep Learning.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 11.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 12.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 12-1.1 Defining Linear Algebra.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 24-2.7 Generic Tensor Notation.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 22-1.3 Linear Algebra in Machine Learning and Deep Learning.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 6.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 7.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 8.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 9.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 10.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 11.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 12.mp4 00:12:14
 • 6.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 7.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 9.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 8.mp4 00:12:14
 • 12.mp4 00:12:14
 • 10.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 11.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 10.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 12.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 6.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 7.mp4 00:12:14
 • 6.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 8.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 9.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 10.mp4 00:12:14
 • 7.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 11.mp4 00:12:14
 • 9.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 12.mp4 00:12:14
 • 8.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 10.mp4 00:12:14
 • 10.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 11.mp4 00:12:14
 • 11.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 12.mp4 00:12:14
 • 12.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 6.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 7.mp4 00:12:14
 • 8.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 9.mp4 00:12:14
 • 6.mp4 00:12:14
 • 10.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 11.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 12.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 12-1.1 Defining Linear Algebra.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 24-2.7 Generic Tensor Notation.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 22-1.3 Linear Algebra in Machine Learning and Deep Learning.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 6.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 6.mp4 00:12:14
 • 7.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 9.mp4 00:12:14
 • 12-1.1 Defining Linear Algebra.mp4 00:12:14
 • 7.mp4 00:12:14
 • 8.mp4 00:12:14
 • 24-2.7 Generic Tensor Notation.mp4 00:12:14
 • 8.mp4 00:12:14
 • 10.mp4 00:12:14
 • 22-1.3 Linear Algebra in Machine Learning and Deep Learning.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 11.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 12.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 6.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 11.mp4 00:12:14
 • 7.mp4 00:12:14
 • 10.mp4 00:12:14
 • 9.mp4 00:12:14
 • 12.mp4 00:12:14
 • 8.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 10.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 12.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 12.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 12.mp4 00:12:14
 • 11.mp4 00:12:14
 • 10.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 6.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 1.mp4 00:12:14
 • 2.mp4 00:12:14
 • 10.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 11.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 5.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 4.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 2 1.mp4 00:12:14
 • ABCsOfVSA.flv 00:12:14
 • 3.mp4 00:12:14
 • 14.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 12-1.1 Defining Linear Algebra.mp4 00:12:14
 • 16-4.4 Elimination Exercises.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 1. Strategy Plan.mp4 00:12:14
 • 2. How i personally analyze the market for scalping.mp4 00:12:14
 • 3. The Secret Part 1.mp4 00:12:14
 • 4. The Secret Part 2.mp4 00:12:14
 • 5. Initiation to Tick Chart.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 12-1.1 Defining Linear Algebra.mp4 00:12:14
 • 24-2.7 Generic Tensor Notation.mp4 00:12:14
 • 22-1.3 Linear Algebra in Machine Learning and Deep Learning.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 12-1.1 Defining Linear Algebra.mp4 00:12:14
 • 24-2.7 Generic Tensor Notation.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 22-1.3 Linear Algebra in Machine Learning and Deep Learning.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 12-1.1 Defining Linear Algebra.mp4 00:12:14
 • 24-2.7 Generic Tensor Notation.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 22-1.3 Linear Algebra in Machine Learning and Deep Learning.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 12-1.1 Defining Linear Algebra.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 24-2.7 Generic Tensor Notation.mp4 00:12:14
 • 06-Topics.mp4 00:12:14
 • 22-1.3 Linear Algebra in Machine Learning and Deep Learning.mp4 00:12:14
 • 24-2.7 Generic Tensor Notation.mp4 00:12:14
 • 11-Topics.mp4 00:12:14
 • 22-1.3 Linear Algebra in Machine Learning and Deep Learning.mp4 00:12:14
 • 12-1.1 Defining Linear Algebra.mp4 00:12:14
 • 01-Topics.mp4 00:12:14
 • 12.mp4 00:12:14
 • 13.mp4 00:12:14
 • 15.mp4 00:12:14
 • 12.mp4 00:12:14
Yêu cầu
 • NO
+ Xem thêm
Sự miêu tả
+ Xem thêm
Các khóa học liên quan khác
Về người hướng dẫn
 • 0 Nhận xét
 • 1 Sinh viên
 • 4 Khóa học
+ Xem thêm
Phản hồi của sinh viên
0
Đánh giá trung bình
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Nhận xét
$0
Mua ngay
Bao gồm:
 • 129:29:34 Giờ Video theo yêu cầu
 • 631 Những bài học
 • Truy cập trọn đời
 • Truy cập trên điện thoại di động và truyền hình